فاروس logo

ظرفیت پذیرش رشته پرستاری کنکور 1400

ظرفیت پذیرش رشته پرستاری کنکور 1400

ظرفیت پذیرش رشته پرستاری کنکور 1400

ظرفیت پذیرش رشته پرستاری کنکور 1400

رشته پرستاری در زیر گروه رشته علوم تجربی است . که هرساله علاوه بر قبولی در دانشگاه های سراسری روزانه و پردیس خودگران و ظرفیت مازاد و پذیرش در دانشگاه های آزاد صورت میگیرد

رشته پرستاری

اولین مدرسه پرستاری در شهر ارومیه در سال 1294 تاسیس شد که کار ابتدایی در این رشته که اموزش داده میشود مراقبت از بیمار بود
امروزه با توجه به پیشرفتی که در تکلنولوژی و دانش صورت گرفته است علاوه بر کار های که باید برای مراقبت از بیمار انجام بدهد باید دانش بسیاری را در رابطه با ارتباط با بیمار را یاد بگیردچون پرستار نقش بسیار مهمی را در ارتبط برقرار کردن بیمار با پزشک و نیز در ارتباط برقرار کردن خانواده بیمار با پزشک دارد
از جمله از کارهایی که باید بیاموزد مراقبت ، حمایت ، درمان از بیمار و دقت و تحقیق و کمک کردن به پزشک در روند بهبود هر چه زودتر بیمار مراقبت از رژیم غذایی بیمار و کار های مراقبتی از جمله پانسمان و تزریقات و..

رشته پرستاری

ظرفیت رشته پرستاری در کنکور سراسری

تعداد ظرفیتی که دانشگاه های سراسری دانشچو رشته پرستاری میپذیرند به تعداد 5281 است
بعضی از دانشگاه ها به صورت سهمیه بومی نیز داشنجو میپزیدند که به تعداد 297 است
سال 99 با توجه به حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله که اتفاق افتاد در برخی از استان ها ی ایران در مجموعه 4 سهیمه ظرفیت برای رشته پرستاری برای آن استان ها قرار دادن
دانشگاه آزاد نیز هر ساله تعدادی ظرفیت را مشخص میکنند و دانشجو میپذیرند و این تعداد به صورت یک عدد مشخص نیست و هر ساله تغییر میکند

تعداد پذیرش رشته پرستاری در هر یک از دانشگاه های سراسری

🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه شاهد-تهران ⬅️ ظرفیت: 40
🔴 روزانه⬅️ پرستاری ⬅️دانشگاه علوم پزشکی اراک ⬅️ ظرفیت : 50
🔴 رزوانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی اراک _محل تحصیل دانشکده پرستای شازند_ ⬅️ ظرفیت: 20
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستای ⬅️دانشکاه علوم پزشکی اراک_ محل تحصیل دانشکده پرستای شازند_ ⬅️ ظرفیت: 15
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ داشنگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران ⬅️ ظرفیت: 70
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ⬅️ ظرفیت: 80
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل _محل تحصیل دانشکده پرستای مغان_ ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل _محل تحصیل دانشکده پرستای مشکین شهر _ ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ⬅️ ظرفیت: 75
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه _محل تحصیل دانشکده پرستای مهاباد _ ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ⬅️ ظرفیت: 102
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ علوم پزشکی اصفهان ⬅️ ظرفیت: 35
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج ⬅️ ظرفیت: 70
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی ایران ⬅️ ظرفیت: 110
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر⬅️ ظرفیت: 24
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر _ محل تحصیل پردیس خودگران چابهار_ ⬅️ ظرفیت: 24
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ⬅️ ظرفیت: 55
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بابل ⬅️ ظرفیت: 50
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بابل ⬅️ ظرفیت: 20
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بابل _ محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر_ ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روازنه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)– تهران ⬅️ ظرفیت: 80
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بم⬅️ ظرفیت: 35
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ⬅️ ظرفیت: 70
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ⬅️ ظرفیت: 20
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس _ محل تحصیل دانشکده پرستاری بندرلنگه_ ⬅️ ظرفیت: 26
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ⬅️ ظرفیت: 60
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ⬅️ ظرفیت: 35
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند _ محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس_ ⬅️ ظرفیت: 35
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند_ محل تحصیل دانشکده پیرا پزشکی فردوس_ ⬅️ ظرفیت: 26
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند _محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین_ ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ⬅️ ظرفیت: 40
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ⬅️ ظرفیت: 18
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی تهران ⬅️ ظرفیت: 150
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی تهران ⬅️ 25
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز ⬅️ ظرفیت: 70
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز ⬅️ ظرفیت: 20
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز _محل تحصیل دانشکده پرستاری بستان_ ⬅️ ظرفیت: 16
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز _محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت رامهرمز _ ⬅️ ظرفیت: 22
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز _ محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت مسجد سلیمان_ ⬅️ ظرفیت: 19
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز _ محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه_ ⬅️ ظرفیت: 22
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ⬅️ ظرفیت: 40
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ⬅️ ظرفیت: 40
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد ⬅️ ظرفیت: 35
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد _ محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان_ ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی دزفول ⬅️ ظرفیت: 35
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی دزفول ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ⬅️ ظرفیت: 32
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ⬅️ ظرفیت: 8
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی زابل ⬅️ ظرفیت : 50
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی زادهدان ⬅️ ظرفیت: 45
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ⬅️ ظرفیت: 50
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی زنجان _ محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر_ ⬅️ ظرفیت: 50
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ⬅️ ظرفیت: 55
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار⬅️ ظرفیت: 8
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار _ محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین_ ⬅️ ظرفیت: 33
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ⬅️ ظرفیت: 40
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ⬅️ ظرفیت: 60
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ⬅️ ظرفیت: 45
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ⬅️ ظرفیت: 11
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد _ محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن_ ⬅️ ظرفیت: 35
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران ⬅️ ظرفیت : 150
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران ⬅️ ظرفیت: 55
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ⬅️ ظرفیت: 80
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شیراز _محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده_ ⬅️ ظرفیت: 25
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شیراز _ محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده_ ⬅️ ظرفیت: 5
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی شیراز _ محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد_ ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی فسا ⬅️ ظرفیت: 40
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ⬅️ ظرفیت: 75
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی قم ⬅️ ظرفیت: 50
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی قم ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ⬅️ ظرفیت: 60
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج ⬅️ ظرفیت: 75
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج ⬅️ ظرفیت: 15
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ⬅️ ظرفیت: 60
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کرمان _ محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند _ ⬅️ ظرفیت: 60
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ⬅️ ظرفیت: 80
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه _محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر_ ⬅️ ظرفیت: 25
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه _محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر_ ⬅️ ظرفیت:5
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان ⬅️ ظرفیت: 75
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری⬅️ دانشگاه علوم پزشکی گناباد⬅️ ظرفیت: 50
🔴 شهریه پرداز⬅️ پرستاری⬅️ دانشگاه علوم پزشکی گناباد⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت ⬅️ ظرفیت: 80
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری⬅️ دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت ⬅️ ظرفیت: 15
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت _ محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود_ ⬅️ ظرفیت: 25
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت _محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود_ ⬅️ ظرفیت: 4
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم اباد ⬅️ ظرفیت: 70
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم اباد _ محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز _ ⬅️ ظرفیت: 20
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم اباد _محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز_ ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم اباد _ محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر_ ⬅️ ظرفیت: 25
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم اباد _محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد_ ⬅️ ظرفیت: 25
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مازندارن –ساری ⬅️ ظرفیت: 70
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مازندارن –ساری ⬅️ ظرفیت: 20
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مازندارن –ساری _ محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل_ ⬅️ ظرفیت: 50
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مازندارن –ساری _ محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل _ ⬅️ ظرفیت : 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مازندارن –ساری _ محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر_ ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مازندارن –ساری _ محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر_ ⬅️ ظرفیت: 5
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ⬅️ ظرفیت: 75
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مشهد _محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان_ ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️دانشگاه علوم پزشکی مشهد_ محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان_ ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مشهد _ محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر_ ⬅️ ظرفیت: 20
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی مشهد _ محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر_ ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی همدان ⬅️ ظرفیت: 80
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی همدان ⬅️ ظرفیت: 35
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه ⬅️ علوم پزشکی همدان_ محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند_ ⬅️ ظرفیت: 60
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری⬅️ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ⬅️ ظرفیت: 40
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی یزد ⬅️ ظرفیت: 80
🔴 شهریه پرداز⬅️ پرستاری⬅️ دانشگاه علوم پزشکی یزد ⬅️ ظرفیت: 40
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی یزد_ محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد_ ⬅️ ظرفیت: 43
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشگاه علوم پزشکی آبادان ⬅️ ظرفیت: 41
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی اسفراین ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی بهبان ⬅️ ظرفیت: 25
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی بهبان ⬅️ ظرفیت: 5
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی تربت جام ⬅️ ظرفیت: 26
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی تربت جام ⬅️ ظرفیت: 4
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی خلخال ⬅️ ظرفیت: 25
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی خمین ⬅️ ظرفیت: 20
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی خمین ⬅️ 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی خوی ⬅️ ظرفیت: 45
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی خوی ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی ساوه ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی ساوه ⬅️ ظرفیت: 5
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی سراب ⬅️ ظرفیت: 37
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی سیرجان ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی شوشتر ⬅️ ظرفیت: 45
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی گراش ⬅️ ظرفیت: 25
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی لارستان ⬅️ ظرفیت: 30
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی لارستان ⬅️ ظرفیت: 10
🔴 روازنه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی مراغه ⬅️ ظرفیت: 45
🔴 شهریه پرداز ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی مراغه ⬅️ ظرفیت: 15
🔴 روزانه ⬅️ پرستاری ⬅️ دانشکده علوم پزشکی نیشابور⬅️ ظرفیت: 30

👇 ظرفیت پذیرش دانشجو بومی برای رشته پرستاری در کنکور سراسری 👇

🟠 اردبیل ↔️ ظرفیت: 10
🟠 اصفهان ↔️ ظرفیت: 46
🟠 خوزستان ↔️ ظرفیت: 120
🟠 زنجان ↔️ ظرفیت: 10
🟠 سیستان بلوچستان ↔️ ظرفیت: 65
🟠 لرستان ↔️ ظرفیت: 10
🟠 مرکزی ↔️ ظرفیت: 7
🟠 هرمزگان ↔️ ظرفیت: 15
🟠 یزد ↔️ ظرفیت: 14

آیا ظرفیت پذیرش در رشته پرستاری در سال 1401 با تغییرات زیادی روبه رو می شود؟

مشخص کردن مقدار دقیق این ظرفیت ها از دفترچه کنکور سراسری بنابر ظرفیت دانشگاه های مذکور صورت می پذیرد. به این ترتیب می تاون گفت مرجع صحیح مراجعه این امر سازمان سنجش است. 

برچسب ها


ظرفیت پذیرش دانشگاه

قبولی پرستاری کنکور