shape5shap6shape7shape21shape21

جزئیات خبر

پزشکی, دندان پزشکی, داروسازی با 24 گام برنامه ریزی فاروس با قاطعیت و اطمینان 100%

رشته های تحصيلی پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی انتخاب رشته - اخبار دانشگاه ها - آخرین اخبار کنکور 1402

رشته های تحصيلی پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی

در رشته های تحصيلی پزشكی، دندانپزشكی، پس از پايان مرحله اول آموزش، آزمون جامع علوم پايه و براي رشته داروسازی در پايان مرحله اول آموزش، آزمون جامع داروسازي برگزار می شود كه پس از گذراندن 180 واحد درسی است.

قبولي در آزمون جامع شرط ورود به مرحله بعدی است. 

روش 24 گام تنها روش تضمینی در کشور جهت قبولی پزشکی، قبولی در دندان پزشکی و قبولی داروسازی و همچنین رتبه‌های برتر ریاضی فیزیک در دانشگاه‌های تراز اول کشور

شرط شركت در آزمون جامع علوم پايه و داروسازی

شرط شركت در آزمون جامع علوم پايه و داروسازی قبولی در كليه درس های مرحله اول درسهای علوم پايه و درسهای عمومی می باشد.

دانشجويی كه به علت عدم موفقيت در آزمون های جامع علوم پايه و داروسازی از ادامه تحصيل در دوره دکترای عمومی (پزشکی ) ، دندانپزشكی و يا داروسازی محروم می شود، در صورت تمايل مي تواند مطابق دستورالعمل مربوط در رشته ديگری در مقاطع تحصيلی كارشناسی و يا كاردانی تغيير رشته دهد.

تعداد دفعات مجاز شركت در آزمون های جامع علوم پايه و يا جامع داروسازی، بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ريزي علوم پزشكی می باشد. 

در رشته پزشكی در پايان مرحله سوم امتحان پيش كارورزی برگزار می شود كه شرط ورود به مرحله كارورزی پزشكی كسب قبولی در كارآموزی كليه بخش ها و درس های مرحله سوم و موفقيت در امتحان جامع پيش كارورزی می باشد.

تبصره: حدنصاب قبولی در آزمون های جامع علوم پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی و نيز آزمون جامع پيش كارورزی، كسب حداقل پنجاه درصد 50% نمره كل آزمون می باشد.

دانشجويان مردودی که در امتحان جامع پيش كارورزی از ادامه تحصيل در رشته پزشكی محروم می شوند، مي توانند برابر مقررات جاری تغيير رشته بدهند.

تعداد دفعات مجاز شركت در امتحان جامع پيش كارورزی 3 نوبت می باشد. همه برادران فارغ التحصيل دوره های كاردانی حداكثر تا 1394/11/30 رشته های مختلف گروه آزمايشی علوم تجربی بجز گروه آموزشی پزشكی ( كه در مهلت شش ماهه بعد از اتمام از تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در گروه آزمايشی علوم تجربی شركت نموده اند، در صورت پذيرفته شدن در رشته های تحصيلی گروه آزمایشی ذيربط در مقطع بالاتر از كاردانی و با احتساب تعدادي از واحدهای دوره كاردانی (فوق ديپلم) در دوره بالاتر بنحوی كه حداكثر طول مدت تحصيل آنان از كاردانی به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری در همان دوره تحصيلی باشد، قبولی آنان بلامانع خواهد بود. 

در غير اينصورت قبولی آنان لغو می گردد و برابر ضوابط آزمون های سراسری حق شركت دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمايشی علوم تجربی آزمون سراسری سال 1401 در آزمون سال آينده را نيز ندارند.

 تبصره: همه فارغ التحصیلان دوره های کاردانی  رشته های گروه آموزشی پزشکی اعم از خواهران و برادران كه طرح خدمات قانونی آنان تا 1401/06/30 به پايان برسد، مجاز به انتخاب رشته های نيمسال اول و دوم با توجه به ساير ضوابط هستند.

آن دسته از فارغ التحصيلان دوره های مذكور كه طرح خدمات قانونی آنان تا   1401/11/30 به پايان می رسد، منحصراً مجاز به انتخاب رشته هايی هستند كه براي نيمسال دوم دارای ظرفيت پذيرش می باشند.

 سهمیه پذيرش 30%دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی، مصوبه سال 1392 مجلس محترم شورای اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در راستای تربيت و تأمين نيروی انسانی بومی مورد نياز مناطق محروم كشور ظرف ده سال آينده، در نظر دارد مصوبه ياد شده را برای برخی از رشته های تحصيلی گروه پزشكی با شرايط ذيل اجرا نمايد:

1- سهميه های بومی متناسب با وضعيت نقاط محروم هر استان براي داوطلبان بومی داوطلب خدمت در مناطق محروم در دانشگاههای علوم پزشكی ايجاد شده است. اكثر ظرفيت های پيش بينی شده به شيوه بومی استانی بوده كه دانشگاه محل قبولی داوطلب، مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از پذيرفته شدگان تعهد محضری اخذ می نمايد. 

2- بر اساس مصوبه دوازدهمين و نوزدهمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو پذیرش در اين رشته محل ها به صورت زير است: 

در رشته محل هایی كه مخصوص داوطلبان بومی استان خاصی است، تمامی داوطلبانی كه استان بومی آنها مطابق با استان رشته باشد، اجازه انتخاب آن كدرشته محل را دارند. در رشته محل هایی كه مخصوص داوطلبان بومی شهر يا بخش خاصی است، همه داوطلبان كه حداقل 2 شهر يا بخش از 4 شهر يا بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر محل اخذ مدرك تحصيلی، سال ماقبل آخر، محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر محل تولدبا شهر يا بخش رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد، اجازه انتخاب آن كدرشته محل را دارند. بديهی است ساير داوطلبان مجاز به انتخاب اين كدرشته محل ها نيستند. در رشته محل هايی که مخصوص داوطلبان استان سيستان و بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومی مناطق تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشكی زابل، زاهدان يا دانشكده علوم پزشكی ايرانشهر هستند، همه داوطلبان بومی استان سيستان و بلوچستان مجاز به انتخاب اين رشته محل ها می باشند اما اولويت پذيرش با داوطلبانی است كه حداقل 2 شهر يا بخش از 4 شهر يا بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر محل اخذ مدرك تحصيلی سال ماقبل آخر، محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر، محل تولد یا شهر یا بخش  منطقه رشته تحت پوشش تعيين شده تطابق داشته باشد و در صورتی كه ظرفيت خالی بماند، از داوطلبان بومی استان سيستان و بلوچستان نيز پذيرش انجام می شود. حدنصاب اين رشته ها، همان حدنصاب رشته اصلی در دوره روزانه آن دانشگاه رشته محل مادر می باشد. اين حدنصاب برای داوطلب آزاد 80 درصد گزينش آزاد و برای داوطلب رزمنده و ايثارگر مطابق قوانين رزمندگان و ايثارگران است.

تمام پذيرفته شدگان اين كدرشته محل ها تعهد الزام برای خدمت در شهر يا بخش محل خدمت مندرج در ستون نام مناطق محروم محل خدمت پس از فارغ التحصيلی در جدول ظرفيت رشته ها اخذ خواهد شد.

3- استفاده از اين سهميه ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل به صورت غيرقابل خريد و جابجايی می باشد.

4- ارائه مدرك تحصيلی، بعد از اتمام دوره تعهد انجام می پذيرد .

5-دانش آموختگان سهميه بومی در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعاليت پزشكی در ساير نقاط كشور نمی باشند.

6-اولويت تحصيل دانشجوی بومی، در استان خود می باشد.

7-ادامه تحصيل، پس از گذراندن نيمی  از مدت زمان تعهد امكان پذير است.

8- مشمولان اين سهميه، مجاز به نقل و انتقال و تغيير رشته قبولی نمی باشند، لازم است در انتخاب رشته دقت لازم را مبذول نمايند.

9- به موجب برقراری عدالت آموزشی  و اصالحيه های بعدی، كليه پذيرفته شدگان استفاده كننده از اين سهميه، مكلف هستند قبل از ثبت نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمی در معيت نمايندگان دفتر حقوقی دانشگاه / دانشكده ها نسبت به توديع سند تعهد پذيرفته شدگان مقطع عمومی ، سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی( مطابق فرم تعهدی كه در زمان ثبت نام در اختيار آنان قرار می گيرد، اقدام نمايند.

10- در مواردی كه به علت نزديك نبودن يك رشته در يك استان، سهميه بومی در استان های همجوار ايجاد شده، لازم است دانشگاه محل قبولی داوطلب، با دانشگاه داوطلب ايجاد سهميه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگی نموده تا داوطلب پس از فارغ التحصيلی به دانشگاه استان بومی خود جهت ارائه خدمت هدايت شود. 

طرح 24 گام چگونه در هزینه های شما صرفه جویی می کند؟

تمامی مراحل 24 گام توسط ربات (هوش مصنوعی) پیگیری می شوند. والدین در تمام مدت فعالیت دانش آموز از طریق سامانه پیامکی در جریان میزان فعالیت فرزندان خود و پیشرفت آنها قرار می گیرند. در صورت موفقیت در گام نخست، دانش آموز می تواند 24 گام شگفت انگیز را تجربه نماید و آینده شغلی و تحصیلی خود را هوشمندانه برنامه ریزی نماید.

روش 24 گام تنها روش تضمینی در کشور جهت قبولی پزشکی، قبولی در دندان پزشکی و قبولی داروسازی و همچنین رتبه‌های برتر ریاضی فیزیک در دانشگاه‌های تراز اول کشور

 

برچسب ها: